Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen bij, en overeenkomsten van, Helder V.O.F.

Bij iedere bestelling geeft de consument te kennen dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. De toepasselijkheid inkoopvoorwaarden van de consument van Helder wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Helder. Op verzoek zendt Helder een exemplaar toe per e-mail of kan deze worden afgehaald in één van de winkels.

Helder behoudt zich het recht om haar leveringsvoorwaarden op enig moment te wijzigen.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand wanneer een bestelling van de consument door Helder wordt aanvaard. Helder heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verpakkings-, transport- en leveringskosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Levering

Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en bevatten geen fatale termijn.

Helder raakt met betrekking tot de leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij na het verstrijken van de overeengekomen indicatieve termijn schriftelijk in gebreke is gesteld door de consument, waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en Helder nalatig blijft in de levering ( behoudens indien en voor zover één en ander wordt veroorzaakt door omstandigheden die Helder niet althans niet geheel en al zijn toe te rekenen).

Artikel 5 Annulering/wijziging orders

Annulering of wijziging van een bestelling door de consument is louter mogelijk op de dag van aankoop. De bestelling wordt aan het eind van de dag door Helder verwerkt en doorgestuurd naar de leverancier. Een verwerkte of doorgestuurde bestelling is te annuleren of te wijzigen tot maximaal één week na aankoop, wel zullen in dit geval annulerings- of wijzingskosten ter hoogte van 30% van het aankoopbedrag in rekening worden gebracht bij de consument.

Indien een bestelde zaak om enige reden niet meer leverbaar is, behoudt Helder zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren. De consument wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Een eventueel voor de bestelling vooruit betaald bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald aan de consument.

Artikel 6 Reclamatie en garantie

Helder staat ervoor in dat de geleverde zaken voldoen aan de eigenschappen en kwaliteiten zoals tussen partijen overeengekomen.

Op geleverde producten is bij fabrieksfouten een garantietermijn van 1 jaar van toepassing.

Op geleverde glazen is een garantietermijn van 2 jaar van toepassing. Bij een sterkte verandering van meer dan 0,5 dioptrie krijgt u binnen 1 jaar een nieuw glas of glazen.

De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de afleverdatum van het geleverde product. Een gebrek dient de consument binnen twee maanden na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Helder.

In geval van garantie zal Helder het gebrek herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product, indien het oorspronkelijk gekochte product niet meer leverbaar is.

Wij zijn er van overtuigd dat met het spectrum van producten en de hoge kwaliteit van de producten die wij leveren iedere consument naar tevredenheid kan worden geholpen. Bij een geconstateerd gebrek dient de consument ons in de gelegenheid te stellen dit gebrek op te lossen. Pas na een afspraak met de eigenaar waarbij de eigenaar constateert dat wij de consument geen passende oplossing kunnen bieden geldt: ‘niet goed geld terug’ garantie. Een afspraak met de eigenaar kan per e-mail of via een winkel aangevraagd worden.

In geval van garantie blijft de oorspronkelijke afleverdatum van het gekochte product van kracht.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Artikel 7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Helder zal de persoonsgegevens van de consument verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Helder kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de consument te informeren over relevante producten en diensten van Helder.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

In geval Helder aansprakelijk wordt bevonden ter zake de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten zal die aansprakelijkheid gelden tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij ter zake wordt uitbetaald. Indien er geen sprake is van een verzekering dan wel de verzekering niet tot uitkering is gehouden, is de aansprakelijkheid van Helder beperkt tot maximaal aan de overeenkomst in kwestie verbonden koopsom dan wel betalingsverplichting.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van partijen en die overeenkomstig de in het handelsverkeer geldende opvattingen ook niet voor haar risico kan komen, waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, in verband met tussen partijen te sluiten overeenkomsten en andere handelingen die samenhangen met de te sluiten overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Niettemin behoudt Helder zich de keuze voor om enig geschil tussen partijen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.